Den gamla och nya skolan möts

Kommunikation och information är två ytterligheter avgörande för mänsklig överlevnad. Dessa har varit en förutsättning för att våra gener överhuvudtaget kunnat föras vidare. Det här kan te sig på många olika sätt där ingenting egentligen utesluter det andra. Den gemensamma nämnaren är språket som tillsammans med en föreställning om framtiden medfört att i stort sett allting kan genomföras i förebyggande syfte. Den stora skiljelinjen går i själva tillvägagångssättet av detsamma.

Övergripande institution

Tidningar är en försvarare av det skrivna ordet. Denna konstform har funnits sedan urminnes tider eftersom den varit verktyg för såväl kommunikation som information. Det var inte förrän boktryckarkonsten slog ner som en blixt under 1400-talet som det tryckta pappersarket fick sitt officiella genombrott. Det tryckta ordet kunde nu på ett helt nytt sätt spridas bland allmänheten, även om det under denna tid fortfarande rådde strikta begränsningar. Denna revolutionerande teknik låg bland annat till grund för de omvälvande samhällsförändringar vi känner till som upplysningen.

De tryckta skrifterna blev ett sätt att få ta del av omvärlden. Information kunde spridas på ett helt nytt sätt även om det i begynnelsen bara var något för det allra rikaste samhällsskiktet. Detta medförde i sin tur att människor närmade sig varandra på ett helt nytt sätt. Idag kan exempelvis CRM med fördel fungera som en kundstärkande faktor.

Den gemensamma nämnaren för de flesta tidningar är att de sänder ett budskap som kan mottagas på flera olika sätt. Det kan handla om upplysningar kring nyheter, handel, propaganda, politik eller andra ytterligheter.

Tidningarna fick ett ännu större genomslag under 1700-talet då såväl tryckfrihet och offentlighetsprincip såg dagens ljus. Detta medförde i sin tur att tidningarna fungerade som ett slags makthavande organ i samhället. De fick stor betydelse för allt vad den ständigt ovissa världen hade att bjuda på.

Att ställa sig i ledet

Människan har en fantastisk anpassningsförmåga och det spelar egentligen ingen roll hur tid, plats eller situation ser ut för att denna ska uppenbara sig. Det här har inte visat sig minst när det kommer till kommunikationssamhället. I takt med det senaste decenniets digitalisering har både vi människor och samhället vi lever i skakats om i sina grundvalar. Den traditionella tidningen har mer eller mindre ersatts av ett digitalt dito.

Hänsyn måste tas till att vi trots allt lever kvar i den fysiska världen där en balansgång mellan det analoga och digitala är nödvändig för att upprätthålla jämviktsläget.